Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

neósan

 • verb [ weak ]
Dictionary links
Grammar
neósan, p. de (?) with gen. acc. or clause.
to search out, find out by enquiry
Show examples
 • Wolde ic ánes tó ðé cræftes neósan ðæt ðú me getǽhte hú ðú sǽhengeste sund wísige

  one art would I find out by enquiry of thee; that thou wouldest teach me how for the sea-horse thou guidest its swimming,

  • Andr. Kmbl. 968
  • ;
  • An. 484.
 • neósan cwóman, hwæðere him ðæs wonges wyn sweðrade,

  • Exon. Th. 123, 12
  • ;
  • Gú. 321.
to seek, visit
a place
Show examples
 • Gewát his beddes neósan

  Holofernes sought his couch,

  • Judth. Thw. 22, 15
  • ;
  • Jud. 63: Beo. Th. 3587
  • ;
  • B. 1791.
 • Setles neósan,

  • 3576
  • ;
  • B. 1786.
 • Ceóles neósan,

  • 3617
  • ;
  • B. 1806: Andr. Kmbl. 620
  • ;
  • An. 310.
 • Éðles neósan,

  • 1660
  • ;
  • An. 832: 2050
  • ;
  • An. 1027.
 • Burga neósan,

  • Elen. Kmbl. 304
  • ;
  • El. 152.
 • Wíca neósan,

  • Beo. Th. 251
  • ;
  • B. 125: Exon. Th. 184, 5
  • ;
  • Gú. 1339.
 • Þýstra, wíta neósan

  to seek hell,

  • 275, 23
  • ;
  • Jul. 554 : 280, 18
  • ;
  • Jul. 631.
 • Hámes niósan,

  • Beo. Th. 4722
  • ;
  • B. 2366: 4765
  • ;
  • B. 2381.
 • Éce staðulas neósan,

  • Cd. Th. 207, 30
  • ;
  • Exod. 474.
a person
Show examples
 • Úser neósan,

  • Beo. Th. 4155
  • ;
  • B. 2074.
 • Com ðá hǽðenra h1óþ háliges neósan,

  • Andr. Kmbl. 2778
  • ;
  • An. 1391 : Exon. Th. 170, 30
  • ;
  • Gú. 1119.
 • Ic his neósan wille,

  • 145, 8
  • ;
  • Gú. 691.
 • Word áres oft neósendes (ðín),

  • 175, 6
  • ;
  • Gú. 1190.
to seek with hostile intent (cf. sécan)
Show examples
 • Wyrm yrre cwom fiónda niósan, láðra manna,

  • Beo. Th. 5336
  • ;
  • B. 2671.
Etymology
[
Goth. bi-niuhsjan to spy out
:
Icel. nýsa to pry, enquire
:
O. Sax. niusian
:
O. H. Ger. niusian niti, conari.
]
Similar entries
v. next word.
Full form

Word-wheel

 • neósan, v.