Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

ymb-fón

 • verb [ strongcontracted ]
Dictionary links
Grammar
ymb-fón, p. -féng.
to grasp, clasp
Show examples
 • Hé fótum ymbféhð fýres láfe,

   Exon. Th. 217, 6; Ph. 276.
 • Heó ymbféng Drihtnes fét,

   Blickl. Homl. 157, 17.
 • Ymbféng

  obuncat

  (moecham, quam manus tollentis obuncat,
   Ald. 164), Wrt. Voc. ii. 92, 39.
 • Ymbeféng,

   Beo. Th. 5376; B. 2691.
to encompass, surround, comprehend
Show examples
 • Ealle stówa hé gefylleþ and ymbféhþ. Blickl. Homl. 23, 20.
 • Seó séleste gesǽlþ ða óþra gesǽlþa ealle on innan him gegaderaþ, hí útan ymbféhð,

   Bt. 24, 1; Fox 80, 21.
 • Ðú meaht ymbfón eal folca gesetu,

   Exon. Th. 466, 2; Hö, 115.
 • Ymbfónde

  gyrens,

   Wrt. Voc. ii. 41, 66.
 • Hit is on ǽlce healfe ymbfangen mid gársecge,

   Ors. 1. 1; Swt. 24, 17.
 • Ðínre gedréfednesse ðe ðú mid ymbfangen eart,

   Bt. 5, 3; Fox 12, 18.
 • Sunu Meotodes habbaþ ealle ymbfangen mid sange,

   Cd. Th. 273, 30; Sat. 144.
 • Ðeáh hé wǽre mid írne ymbfangen, Cd. Th. 297, 16; Sat. 518. II a. to comprehend, conceive :-- Embféhþ

  concipit, i. intelligit,

   Wrt. Voc. ii. 136, 21.
to put something round an object,
surround, envelope
Show examples
 • Genim foxes gecynd, ymbfóh (ym-,

  v. l.

  ) ðæt heáfod útan,
   Lchdm. i. 340, 19.
 • Healfnacode on hiora líchaman búton ðæt hig wǽron mid riftum ymbfangene (

  but see

  ymb-hón),
   Shrn. 38, 7.
Full form

Word-wheel

 • ymb-fón, v.