Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

mǽte

 • adjective
Dictionary links
Grammar
mǽte, adj.
Moderate, mean (between two extremes), small, poor, bad; in the cpve. inferior, applied to persons, of a middle or lower class
Show examples
 • Reste hé ðǽr mǽte weorode(alone),

  • Rood. Kmbl. 138
  • ;
  • Kr. 69.
 • So again

  Ic ána wæs mǽte werede,

  • 245
  • ;
  • Kr. 124.
 • Unrím ealra cwycra, mycelra and mǽtra

  (pusilla et magna),

  • Ps. Th. 103, 24: 113, 21: Exon. 33 a
  • ;
  • Th. 105, 16
  • ;
  • Gú. 24.
 • Ic ðé feáwe dagas mínra mǽttra móde secge

  I will tell thee the fewness of my days poor and evil;

  paucitatem dierum meorum enuntia mihi,

  • Ps. Th. 101, 21.
 • Ðe mǽtu sprecaþ ofer me

  qui maligna loquuntur super me,

  • Ps. Spl. T. 34, 30.
 • Biþ seó síþre tíd sǽda gehwylces mǽtræ in mægne

  (inferior in virtue),

  • Exon. 33a
  • ;
  • Th. 105, 2
  • ;
  • Gú. 17.
 • Gif hió biþ gód drenc, biþ on peninge; gif mǽtra, biþ on óðrum healfum oððe on twám; and gif ifel þrím, ac ne mǽ,

  • L. M. 2, 52
  • ;
  • Lchdm. ii. 272, 24.
 • Hors tó healfan punde gif hit swá gód sý; and gif hit mǽtre sý, gilde be his wlites wyrþe,

  • L. Ath. V. 6
  • ;
  • Th. i. 232, 25.
 • Nalæs ðæt án ðætte ða mǽttran (mǽteran, MS. B. ) . . ac eác swylce cyningas and ealdormen

  non solum mediocres . . sed etiam reges et principes,

  • Bd. 4, 23
  • ;
  • S. 593, 43 note.
 • Eall ðás getimbro ge ða máran ge ða mǽttran

  cuncta hæc ædificia publica vel privata,

  • 4, 25
  • ;
  • S. 600, 33.
 • Micle anð mǽttran (MS. and micle mǽttan),

  • Chart. Th. 510, 32.
 • Mǽtran,

  • Bt. 39, 7
  • ;
  • Fox 222, 11 note.
 • Næs ðæt mǽtost mægenfultuma

  not poorest of aids was that,

  • Beo. Th. 2914
  • ;
  • B. 1455.
 • Métestum

  pessimi[s

  ?],
  • Kent. Gl. 711.
Similar entries
v. ge-, ofer-, or-, un-, unge-mǽte.
Linked entries
v.  ge-mǽte mæctor.
Full form

Word-wheel

 • mǽte, adj.