ymb
Morphological Analysis
Wordclass: Preposition
Related §§ in Wright's OE Grammar:
In the OE text, the length is:indicated by acute accentsindicated by macronsnot indicated.
ymb
ymbe, umbe, embe, emban; prep. About, by Ymb erga, Wrt. Voc. ii. 32, 62. I. with acc., 1. local, about, round Ymbe ða dúne circum montem, Ælfc. Gr. 47; Zup. 269, 8. a. marking an object which forms a centre for others Ymb ðone écan æðele stondaþ hæleð ymb héhseld, Cd. Th. 267, 32; Sat. 47: Beo. Th. 804; B. 399: Elen. Kmbl. 519; El. 260: Judth. Thw. 25, 19; Jud. 268. Ymb ðæt circumquaque (turmas circumquaque cum simulacro debacchantes, Ald. 52), Wrt. Voc. ii. 83. 33: 18, 47. Ymb hine wǽgon wígend unforhte, Cd. Th. 189, 5; Exod. 180. Hí ymb þeódenstól þringaþ, Exon. Th. 25, 7; Cri. 397. Hié ymb ða gatu feohtende wǽron, Chr. 755; Erl. 50, 26. Hý fuhton stíðlíce ymbe ða hálgan sáwle, Wulfst. 236, 23. ¶ in combination with útan :-- Fuglas þringaþ útan ymbe æþelne, Exon. Th. 209, 1; Ph. 164: Andr. Kmbl. 1741; An. 873. Ymb ðæt líc útan stondan, Blickl. Homl. 217, 21. b. marking an object near to which are others Geségon hý englas twégen ymb ðæt frumbearn blícan, Exon. Th. 32, 3; Cri. 507. Hine twégen ymb weardas wacedon, 109. 5; Gú. 85. Ealle ða ðe ymbe mé standaþ, Blickl. Homl. 141, 1. Hine ymb monig sǽrinc selereste gebeáh, Beo. Th. 1383; B. 689. Mycel menegeo ymbe Tirum (circa Tyrum), Mk. Skt. 3, 8. Cynewulf and Offa gefuhton ymb Benesingtún and Offa nam ðone tuun, Chr. 777; Erl. 54, 1. Ymbe Brúnanburh, 937; Erl. 112, 5: Hy. 10, 23. (b 1) about a person, in attendance upon :-- Hé sundernytte beheóld ymb aldor Dena, Bec. Th. 1340; B. 668. c. marking an object which is surrounded or enclosed Hié worhton fæsten ymb hié selfe, Chr. 885; Erl. 82, 21. Wall ymb ǽfæste, Cd. Th. 231, 16; Dan. 248. Ymbe ða herehúþe hlemmeþ tógædre grimme góman, Exon. Th. 363, 29; Wal. 61. Hí ymb his heáfod gebígdon beág þyrnenne, 69, 25; Cri. 1126: 400, 20; Rä. 21, 4. Wæs fleóhnet ymbe ðæs folctogan bed áhongen, Judth. Thw. 22, 4; Jud. 47. ¶ in combination with útan :-- Is ðǽr cyrice ymb ða stówe útan getimbred, Blickl. Homl. 125, 20: 127, 32. Ymb ðínne beód útan in circuitu mensae tuae, Ps. Th. 127, 4. d. marking an object along whose border others are placed Unc módige ymb mearce sittaþ, Cd. Th. 114, 21; Gen. 1907. Hié wícedon ymb ðæs wæteres wylm, Elen. Kmbl. 77; El. 39: 271; El. 136: Exon. Th. 188, 2; Az. 39. Ymb ða gifhealle round the walls of the hall, Beo. Th. 1680; B. 838. Ðæt ríce súð licgeþ ymbe Gealboe and ymb Geador, Salm. Kmbl. 383-4; Sal. 191. Is hyge ymb heortan gerúme,Cd. Th. 47, 11; Gen. 759: 23, 5; Gen. 354: Exon. Th. 306, 21; Seef. 11. e. marking an object throughout or along which there is position or movement Ic lǽrde sibbe ymb ða burh Hierusalem and manige þeóda, Blickl. Homl. 185, ll. Hé ymb ðæs wæteres stæð werod samnode, Elen. Kmbl. 119; El. 60: 453; El. 227. Æfter dúnscræfum, ymb stánhleoðo, Andr. Kmbl. 2467; An. 1235: 3152; An. 1578. Ymb ða weallas scínaþ engla gástas, Cd. Th. 305, 25; Sat. 652. Ymbe hárne stán tigelfágan trafu stódan, Andr. Kmbl. 1682; An. 843. Ymbe Sanere feld, Salm. Kmbl. 417; Sal. 209. Ymb healfa gehwone, Exon. Th. 4, 31; Cri. 61. Sár eft gewód ymb ðæs beornes breóst, Andr. Kmbl. 2495; An. 1249. f. marking an object round which anything moves Faraþ ymbe ða burh circuite urbem, Jos. 6, 3, 12: Beo. Th. 6319; B. 3170. Hý him ymb hond flugon, Exon. Th. 146, 14; Gú. 709. Hí ymb ða eaxe hwearfaþ, Bt. 39, 3; Fox 214, 23: Met. 28, 22. II. in combination with útan Hé ymb ðás útan hweorfeþ, Exon. Th. 422, 13; Rä. 41, 5. 2. temporal, a. at Ymbe (embe, v. l.) underntíde . . . ymbe ða sixtan and nigoðan tíde circa horam tertium . . . circa sextant et nonam horam, Mt. Kmbl 20, 3, 5. Ymbe underntíd, ðá ðá se bróðor wæs gewunod tó mæssigenne, Homl. Th. ii. 358, 20. Ofer Eástron ymbe gangdagas oððe ǽr, Chr. 891; Erl. 88, 16. On ðýs geáre ymb Martines mæssah, 913; Erl. 100, 33. Ymb ðone tiéman wǽren micel snáwgebland, Ors. 4, 8; Swt. 186, 33. Þeáh hine mon gefó ymb niht, L. In. 72; Th. i. 148, 8. b. after Ic sende rén nú ymb seofon niht ofer eorðan adhuc et post dies septem ego pluam super terram, Gen. 7, 4. On ðisse tíde nú ymbe twelf mónð tempore isto in anno altero, 17, 21. Næs hit lengra fyrst ac ymb áne niht, Beo. Th. 270; B. 135. Ymb twá niht, Cd. Th. 181, 18; Exod. 63. Ymb fyrst wucan bútan ánre niht, Menol. Fox 172; Men. 87. Ymb fíftig nihta æfter ðære gecýþdan ǽriste, Blickl. Homl. 133, 13. Hé forþférde ymb .xx. wintra his ríces, bútan án ne wæs ðágyt gefylled defunctus est anno regni sui vicesimo necdum impleto, Bd. 5, 18; S. 635, 19. Ymb hwíle, Blickl. Homl. 217, 30. Ymb long, L. In. 21; Th. i. 116, 7: Bt. 39, 2; Fox 214, 8. Ymb tela micel fæc, Chr. 942; Erl. 116, 21. Ymbe án lytel, Jn. Skt. 16, 16. Ymb lytel fæc, Elen. Kmbl. 543; El. 272. Ymbe geára rina, Chr. Pref.; Erl. 3, 17. Ymb wintra hwearft, Exon. Th. 188, 5; Az. 41. (b 1) where the point from which the time is measured is given by ðæs, a. preceding Ðæs ymb án geár, Ors. 3, 10; Swt. 138, 28: 3, 11; Swt. 152, 19: Chr. 871; Erl. 74, 6, 8, 14, 25: Exon. Th. 29, 21; Cri. 466. Ðæs ymb óðer swylc bútan ánre wanan, Menol. Fox 279; Men. 141: 359; Men. 181. Ðæs ymbe lytel, Chr. 1038; Erl. 167, 6. Ðæs ymb litel fæc, Guthl. 18; Gdwin. 76, 6. β. following Ymb feówer hunde wintra and ymb feówertig ðæs ðe Tróia áwésted wæs anno post eversionem Trojae ccccxiv, Ors. 2, 2; Swt. 64, 20. Ymb .xxxi. wintra ðæs ðe hé ríce hæfde. Chr. 755; Erl. 48, 25. Ymbe .xli. wintra bútan ánre niht ðæs ðe Ælfréd cyning forþférde, 941; Erl. 116, 2: 606; Erl. 20, 25: 855; Erl. 68, 32: Cd. Th. 167, 21; Gen. 2769. Ymb swýðe lang ðæs ðe hine God álýsde, Ps. Th. 17, arg. (b 2) of recurring periods Saturnus ne cymþ ðǽr ǽr ymb þrittig wintra ðǽr hé ǽr wæs, Bt. 39, 3; Fox 214, 25. Ǽlce geáre ymbe twelf mónaþ, Ors. 1, 10; Swt. 46, 9. Ǽfre ymbe ðæt feórðe geár, Lchdm. iii. 246, 13. Simble ymb þrítig nihtgerímes, Andr. Kmbl. 313; An. 157. Symble ymbe seofon niht, Soul Kmbl. 19; Seel. 10. Emb stemn uicissim, Germ. 388, 77: Scint. 140, 17. c. of past time Ymb þreó niht com þegen Hǽlendes the Saviour's servant came three days ago, Cd. Th. 291, 5; Sat. 426. Ðæs ymb áne niht, 300, 26; Sat. 571. 3. in figurative senses, about, a. marking approximation Ymb ðæt plus minus, Wrt. Voc. ii. 117, 50: 68, 24. b. marking the object of speaking, enquiry, telling, etc. Hé ymb Godes word and Cristes geleáfan (Godes word ymbe Cristes geleáfan, M. 422, 9) bodude and lǽrde, Bd. 5, 11; S. 626, 29. Ymb ðín líf sprecan, Cd. Th. 32, 25; Gen. 508: 110, 34; Gen. 1848: Beo. Th. 3194; B. 1595. Hé sægde ymb Godes ríce, Blickl. Homl. 117, 13. Wítgan sægdon ymb ðæt æþele bearn, ðæt . . . , Exon. Th. 73, 26; Cri. 1195. Hælde se cyng swíðe deópe spǽce wið his witan ymbe ðis land, hú hit wǽre gesett, Chr. 1085; Erl. 218, 23. Wé cweþaþ lof ymb hié. Blickl. Homl. 149, 32. Wé beót áhófon ymbe heard gewinn, Byrht. Th. 138, 3; By. 214. Ðislíc cýðan ymb dígle wyrd, Elen. Kmbl. 1077; El. 541. Ǽrendgewrit ymb Cristes þrowunga, Blickl. Homl. 177, 3. Fitte ymb fisca cynn, Exon. Th. 360, 6; Wal. 1. Hé gieddade ymb his ǽriste, 236, 10; Ph. 572. Ðá ðá hí umbe óþer þing gesprecon hæfdon umbe ðæt hí sprecan woldon, Chr. 1070; Erl. 208, 12. Se esne ðe ic hér ymb sprice, Exon. Th. 430, 32; Rä. 44, 17: Met. 10, 45. Ðe ic ðé recce ymb, 17, 20. Ymb ðæt áscian, Bt. 39, 4; Fox 216, 29. Gif ðú gehýre ymb ðæt hálige treó fróde frignan, Elen. Kmbl. 881; El. 442: 1065; El. 534: Beo. Th. 712; B. 353. c. marking the object of thought, feeling, etc. Giorne ymb láre, Past. pref.; Swt. 3, 10. Giémen ymb ða gehiérsuman, 12; Swt. 74, 14: Exon. Th. 267, 13; Jul. 414. Hé ná ymb his líf cearaþ, Beo. Th. 3077; B. 1536. Ymb sáwle forht, Exon. Th. 456, 10; Hy. 4, 64. Ymb ðæs geongan feorh onbryrded, Andr. Kmbl. 2236; An. 1119. Ymb da mé fyrwet bræc, Salm. Kmbl. 493; Sal. 247. Heó wundrade ymb ðæs weres snyttro, Elen. Kmbl. 1914; El. 959. Ðæt seó forlǽtene cyrice ne hycgge ymb ða ðe on hire neáwiste lifgeaþ, Blickl. Homl. 43, 1: Exon. Th. 473, 3; Bo. 9: Menol. Fox 571; Gn. C. 55. Ic þence ymbe míne synna cogitabo pro peccato meo, Ps. Th. 37, 18: Cd. Th. 26, 18; Gen. 408. Ymb wundorwyrd willan gefylde, Elen. Kmbl. 2139; El. 1071. Ic nát ymbe hwæt ðú tweóst, Bt. 5, 3; Fox 12, 12. d. marking the object with which an action is concerned Is máre nédþearf ðæt wé winnon ymbe úre sáule þearfe, Blickl. Homl. 99, 10. Ymb land sacan, Menol. Fox 568; Gn. C. 53: Beo. Th. 5012; B. 2509: 1019; B. 507. Ðæt hé hié ymb ðæt ríce gesémde, Ors. 3, 7; Swt. 114, 17: Salm. Kmbl. 505; Sal. 253. Hí sendon ǽrendracan ymbe frið, Ors. 3, 11; Swt. 142, 2. Hig dydon ymbe hyne (in ei ) swá hwæt swá nig woldon. Mt. Kmbl. 17, 12. Ðú ymb ðínne esne dydest wel weorðlíce bonitatem fecisti cum servo tuo, Ps. Th. 118, 65. Hwæt ymb hine gedón wǽre quid erga se actum esset, Bd. 4, 31; S. 610, 39. Hú hine mon ymbe gedón wolde quid ergo eum agere rex promisisset, 2, 12; S. 513, 20. Ðæt hé móste dón embe ða æþelingas swá hé wolde, Lchdm. iii. 424, 27. Ymb his womdǽda Waldendes dóm, Ps. C. 19. Hé wæs ymbe Godes þeówdóm ábisgod, Blickl. Homl. 211, 31. Beón, wesan ymb to be about a business, be occupied with a matter or a person :-- Gif gé ymb woruldcunde dómas beón scylen secularia judicia si habueritis, Past. 18; Swt. 131, 6. Hwonne hé móste beón ymbe ðæs líchaman oferfylle, Wulfst. 236, 11. Wit sculon git deóplícor ymbe ðæt beón, Bt. 5, 3; Fox 12, 12. Gif hwylc ðis dón nylle and læs ymbe beó ðonne wé gecweden habbaþ, L. Ath. i. 26; Th. i. 212, 28: iv. I; Th. i. 222, 2. Hé byð á ymbe ðæt án, hú hé on manna sáulum mǽst gesceaðian mæge, L. C. E. 26; Th. i. 374, 25. Hé sǽde ðæt Aldberht and Alhhún wǽron ǽr ymb ðæt ylce, Chart. Th. 140, 14. Ðás feówero ymb woeson ( = woeron?) ðás bóc these four were engaged on this book, Mk. Skt. p. i. 3. Hé cwæð ðæt hé ne mihte embe munuclíf smeágan, ac wolde beón embe his þincg, Homl. Skt. i. 6, 120. Emban ða steóran beon, L. Ath. v. 11; Th. i. 240, 17. Settaþ ða tó démerum ðæt hié striénen and stihtien ymb ða eorðiícan ðing ut ipsi dispensationibus terrenis inserviant, Past. 18; Swt. 131, 8. Ðá gesomnodon wé Ús ymb ðæt, L. Alf. 49; Th. i. 56, 19. Gif hwá wiccige ymbe ǽniges mannes lufe (alicujus amoris gratia ), L. Ecg. P. iv. 18; Th. ii. 208, 31. Hiá sieredon ymbe ðone cyning, Bt. 16, 2; Fox 52, 21: Cd. Th. 38, 15; Gen. 607. Mé seredon ymb secgas monige, 296, 6; Sat. 498: Ps. Th. 54, 18. e. marking the object in relation to which circumstances are stated Ic ðé cýðe hú hit wæs ymb ðæt lond æt Funtial, Chart. Th. 169, 16. Sceolde unc yfele gewurðan ymb ðæt heofonríce, Cd. Th. 25, 3; Gen. 388. Hú ymb ðæt sceolde, Exon. Th. 378, 7; Deór. 12. Sý ymb ríce swá hit mæge, 301, 29; Fä. 26. Hú ða wísan sind wundorlíce ymb ðæs fugles gebyrd, 223, 16; Ph. 360. Ðæt wundor ymb ðone beorhtan beám, Elen. Kmbl. 2507; El. 1255: 1324; El. 664. II. with dative, 1. local Ða weorod ðe him ymb férdon and stódon, Blickl. Homl. 99, 25: Beo. Th. 5188; B. 2597. Ða hire midore ymbe þrǽgaþ, Met. 28, 23. Geseó ic him his englas ymbe hweorfan, Cd. Th. 42, 5; Gen. 669. Him ymb flugon engla þreátas, 300, 21; Sat. 568, 2. temporal Embe geára ymbrynum, Homl. Th. i. 104, 21. Ǽfre ymbe geáres ymbrynum, Lchdm. iii. 238, 25. 3. figurative Hé férde embe sumere neóde, Homl. Th. ii. 508, 15. III. without a case Æghwider ymb swá swá Édwines ríce wǽre sum imperium Aeduini pervenerat, Bd. 2, 16; S. 519, 38. Ðonon eode gehwyder ymb (circnmquaque ), 3, 17; S. 543, 26. Hié wǽron ymb eal útan mid eágum besett, Past. 38; Swt. 195, 19. Hring útan ymb bearh, ðæt heó ðone fyrdhom þurhfón ne mihte, Beo. Th. 3011; B. 1503. Hygeþ ymbe se ðe wile, Met. 19, 1. Þencð ymb se ðe wile, 20, 27. Déð ymbe moncynnes fruma, swá him gemet þinceþ, 29, 41. Ðá cýdde man, ðet hí man eáðe befaran mihte, gif man ymbe beón wolde, Chr. 1009; Erl. 141, 34. Hé cýðde hú hé ymbe wolde, gif hé hine gemétte he shewed what he would have been about, if he had found him, Homl. Th. i. 82, 18. [A. R. Kath. Marh. umbe: O. E. Homl. Laym. umbe, embe: Orm. ummbe; Piers P. um: O. Sax. umbi: O. Frs. umbe: O. H. Ger. umpi: Icel. umb, um.]
This is a supplementary entry with editorial changes to an entry in the main volume of the dictionary. Look under the 'Possibly connected entries' below, or for the same headword in the list to the left.

A Combined List of Abbreviations.

Abbreviation not recognized. See:

A Combined List of Abbreviations.