Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

BEÓN

 • verb [ anomalous ]
Dictionary links
Grammar
BEÓN, [bión], to beónne; part. beónde; ic beó [beóm], ðú bist, byst, he biþ, byþ, pl. beóþ; impert. beó, pl. beóþ; subj. beó, pl. beón
Wright's OE grammar
§474; §548;
To BE, exist, become; esse, fieri
Show examples
 • Hí ne tweódon férende beón to ðam écan lífe

  non dubitabant esse transituros ad vitam perpetuam,

   Bd. 4, 16; S. 584, 38, 18.
 • Ðe ðǽr beón noldon

  who would not be there,

   Byrht. Th. 137, 13; By. 185 : Exon. 100 a; Th. 376, 29; Seel. 162 : Cd. 24; Th. 31, 15; Gen. 485 : Mt. Bos. 19, 21 : Bt. 5, 3; Fox 12, 12 : Ælfc. Gr. 25; Som. 26, 48.
 • Ic ðæs folces beó hyrde

  I am the people's pastor,

   Cd. 106; Th. 139, 24; Gen. 2314.
 • Ic beó gearo sóna

  I shall be soon ready,

   Beo. Th. 3655; B. 1825 : Exon. 71 a; Th. 264, 17; Jul. 365 : Andr. Kmbl. 144; An. 72.
 • Ic beó hál

  I shall be safe,

   Mt. Bos. 9, 21 : Mk. Bos. 5, 28 : Ex. 3, 12.
 • Ðonne ic stille beóm

  when I am still,

   Exon. 102 b; Th. 387, 5; Rä. 4, 74 : 72 a; Th. 268,,26; Jul. 438 : Mt. Lind. Rush. Stv. 9, 21.
 • Ðú ána bist eallra déma

  thou alone art judge of all,

   Hy. 8, 38; Hy. Grn. ii. 291, 38 : Bt. Met. Fox 24, 53; Met. 24, 27 : Exon. 8 b; Th. 4, 24; Cri. 57 : Cd. 26; Th. 34, 16; Gen. 538 : Bd. 5, 19; S. 640, 43 : Mk. Lind. War. 14, 70 : Lk. Lind. Rush. War. 1, 76.
 • Ðú yrre byst

  tu terribilis es,

   Ps. Th. 75, 5 : 101, 24 : Lk. Bos. 1, 76 : Deut. 23, 22.
 • Hiora birhtu ne biþ to gesettane

  their brightness is not to be compared,

   Bt. Met. Fox 6, 11; Met. 6, 6.
 • Biþ ealles leás

  he will be void of all,

   Cd. 217; Th. 276, 1; Sat. 182 : 109; Th. 144, 19; Gen. 2392 : Beo. Th. 604; B. 299 : Ps. Th. 118, 142 : Andr. Kmbl. 3383; An. 1695 : Mt. Bos. 5, 19, 22, 37 : Ors. 1, 1; Bos. 20, 18 : Bt. 37, 3; Fox 190, 15.
 • Fela biþ

  many there are,

   Exon. 78 a; Th. 293,14; Crä. 1 : 26 a; Th. 76, 5; Cri. 1235.
 • Ne byþ lang

  it shall not be long,

   Elen. Grm. 433 : Beo. Th. 3529; B. 1762.
 • Sélre biþ ǽghwám

  it is better for every one,

   Andr. Kmbl. 640; An. 320 : Ps. Th. 111, 9 : Beo. Th. 2009; B. 1002 : Mt. Bos. 5, 14, 19, 21, 22.
 • Yldo beóþ on eorþan ǽghwæs cræftig

  age is on earth powerful of everything,

   Salm. Kmbl. 583; Sal. 291 : Exon. 36 b; Th. 118, 27; Gú. 246.
 • Ðǽr wit tú beóþ

  where we two are,

   Exon.125 a; Th. 480, 21; Rä. 64, 5 : Beo. Th. 3681; B. 1838 : Cd. 133; Th. 168, 20; Gen. 2785 : Hy. 7, 88; Hy. Grn. ii. 289, 88 : Ors. 1, 1; Bos. 20, 21 : Bd. 4, 16; S. 585, 2 : Bt. 10; Fox 30, 14 : Nicod. 17; Thw. 8, 23 : Mt. Rush. Stv. 26, 31.
 • Beó ðú sunum mínum gedéfe

  be thou gentle to my sons,

   Beo. Th. 2457; B. 1226 : Andr. Kmbl. 428; An. 214 : Exon. 81 a; Th. 305, 18; Fä. 90 : Cd. 229; Th. 310, 25; Sat. 733 : Jn. Bos. 3, 2.
 • Ne beóþ ge tó forhte

  be not ye too terrified,

   Andr. Kmbl. 3216; An. 1611 : Ps. Th. 104, 4.
 • Ne beó ic gescynded

  non confundar,

   Ps. Th. 118, 6.
 • Beón ða oferhydegan ealle gescende

  confundantur superbi,

   Ps. Th. 118, 78 : 148, 12.
Etymology
[Orm. beon; pres. beo, best, beoþ, beþ; subj. beo, be, ben : Laym. beon; pres. beo, beost, bist, beoþ, beþ, biþ, biðe; subj. beo : O. Sax. bium, bist : O. Frs. bem, bim, ben, bin : Dut. ben : O. Dut. bem : Ger. M. H. Ger. bin : O. H. Ger. pim : Slav. byti : Zend bū : Sansk. bhū, bhavāmi.]
Similar entries
v. eom I am, wesan to be.
Linked entries
v.  ge-beón beó beóm beóþ beóðan bióm bión bióþ byst byþ.
Full form

Word-wheel

 • BEÓN, v.