Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

DREÓGAN

 • verb [ strong ]
Dictionary links
Grammar
DREÓGAN, to dreóganne; part. dreógende; ic dreóge, ðú dreógest, drýhst, he dreógeþ, drýhþ, dríhþ, pl. dreógaþ; p. ic, he dreáh, dreág, ðú druge, pl. drugon; pp. drogen; v. trans.
Wright's OE grammar
§493;
to do, work, perform, to pass life, to fight; ăgĕre, făcĕre, perfĭcĕre, patrāre, vitam ăgĕre, militāre
Show examples
 • To dreóganne wordum and dǽdum willan ðínne

  to do thy will by words and deeds,

  • Cd. 107
  • ;
  • Th. 141,
  • 23;
  • Gen. 2349
  • .
 • Ðe he dreógan sceolde

  which he had to do,

  • Exon. 37 b
  • ;
  • Th. 122,
  • 28;
  • Gú. 312
  • .
 • Hwæt dreógest ðú

  what doest thou?

  • Exon. 69 a
  • ;
  • Th. 257,
  • 14;
  • Jul. 247
  • .
 • Þeódnes willan dreógeþ

  he does the will of the Lord,

  • Exon. 38 a
  • ;
  • Th. 125,
  • 20;
  • Gú. 357
  • .
 • Gif mæsse-preóst oððe munuc hǽmed-þingc dríhþ, fæste x geár

  si presby̆ter vel monăchus fornicatiōnem commisĕrit, x annos jejūnet,

  • L. M. I. P. 28
  • ;
  • Th. ii. 272,
  • 22.
 • Drugon ðæt dæges and nihtes

  fecērunt hoc die ac nocte,

  • Ps. Th. 54,
  • 8.
 • Gewin drugon

  they fought,

  • Beo. Th. 1601
  • ;
  • B. 798
  • .
 • Drugon wǽpna gewin

  they fought the strife of arms, they waged war,

  • Exon. 92 b
  • ;
  • Th. 346,
  • 7;
  • Gn. Ex. 201
  • .
 • Hú manega gefeoht he ðǽr dreógende wæs

  how many battles he was there fighting,

  • Ors. 1,
  • 11;
  • Bos. 35,
  • 9.
to bear, suffer,
DREE, endure; ferre, pati, sustinēre, tolerāre
Show examples
 • Mán ne cúðon dón ne dreógan

  they knew not to do nor suffer crime,

  • Cd. 10
  • ;
  • Th. 12,
  • 23;
  • Gen. 190
  • .
 • Ðe ða earfeða oftost dreógeþ

  who oftenest suffers those afflictions,

  • Exon. 52 b
  • ;
  • Th. 183,
  • 19;
  • Gú. 1329
  • .
 • Earfeða dreág

  suffered hardships,

  • Exon. 74 b
  • ;
  • Th. 280,
  • 9;
  • Jul. 626
  • .
 • Swá ðæt fæsten dreáh who endured that bondage, Cd. 145; Th. 180, 22; Exod, 49, We lǽraþ ðæt man ǽnig gedrinc, and ǽnig unnit ðár ne dreóge

  we teach that man suffer not there any drinking, nor any vanity,

  • L. Edg. C. 28
  • ;
  • Th. ii. 250,
  • 14.
to enjoy; frui
Show examples
 • He sibbe dreáh

  he enjoyed peace,

  • Cd. 130
  • ;
  • Th. 165,
  • 28;
  • Gen. 2738
  • .
 • Symbel-wynne dreóh

  enjoy the pleasure of the feast!

  • Beo. Th. 3569
  • ;
  • B. 1782
  • .
v. intrans.
To be employed, be busy; ăgĕre, negōtiōsum esse
Show examples
 • Nǽnig manna wát hú mín hyge dreógeþ, býsig æfter bócum

  no man knows how my mind is employed, busy over books,

  • Salm. Kmbl. 122, MS. B
  • ;
  • Sal. 60
  • .
 • Dreógan, inf. Cd. 104; Th. 137,

  • 31
  • ;
  • Gen. 2282
  • .
 • Dreág, p. Exon. 53 a; Th. 185,

   5; Az. 3.
Etymology
[
Chauc. drye to suffer, endure:
Laym. driȝen, drigen, drien to suffer, do:
Orm. dreghenn to suffer, endure:
Scot. dre, dree, drey to suffer:
Goth. driugan to do military service.
]
Derived forms
a-dreógan, ge-
Linked entries
v.  a-dreógan ge-dreógan.
Full form

Word-wheel

 • DREÓGAN, v.