Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

GANG

 • noun [ masculine ]
Dictionary links
Grammar
GANG, geng, gong, gung, es; m.
Wright's OE grammar
§335; §562;
GANG, going, journey, step, way, path, passage, course (of time); ĭter, grădus, gressus, incessus, ambŭlātio, sēmĭta
Show examples
 • Beswícan gangas [MS. M. stepas] míne

  supplantāre gressus meos,

  • Ps. Spl. C. 139, 5.
 • Mínne gang

  gressum meum,

  • Ps. Th. 139, 5.
 • Ganges,

  • Beo. Th. 1940
  • ;
  • B. 968.
 • Him tǽcean lífes weg and rihtne gang to heofonum

  to teach them the way of life and the right path to heaven,

  • Blickl. Homl. l09, 18.
 • Ðíne gangas

  gressus tui,

  • Ps. Th. 67, 23.
 • Fóta gangas

  pedum gressus,

  • 72, 1.
 • Míne gangas

  meæ sēmĭtæ,

  • 138, 2.
 • On ðære eá gang

  in the river's course,

  • Ors. 2, 4
  • ;
  • Bos. 44, 13.
 • Heó freó on hira fóta gangum blíðe hám wæs hweorfende

  ipsa lībĕro pĕdum incessu dŏmum læta reversa est;

  • Bd. 4, 10
  • ;
  • S. 578, 33.
 • Heora geára gang

  anni eorum,

  • Ps. Th. 77, 32.
 • Geára gongum

  in the course of years,

  • Elen. Kmbl. 1292
  • ;
  • El. 648.
a passage, drain, privy; latrīna, secessus
Show examples
 • Gang

  latrīna, secessus,

  • Ælfc. Gl. 108
  • ;
  • Som. 78, 121
  • ;
  • Wrt. Voc. 58, 33.
 • Ðonne him to gange lyst

  when he desires the privy,

  • Hexam. 20
  • ;
  • Norm. 28, 23 : L. Ælf. C. 3
  • ;
  • Th. ii. 344, 6 : Homl. Th. i. 290, 19.
Etymology
[
Orm. gang a journey
:
Prompt. gong latrina
:
Scot. gang a journey
:
O. Sax. gang, m
:
O. Frs. gong, gung, m
:
Dut. Ger. gang, m
:
M. H. Ger. ganc, m
:
O. H. Ger. gang, m
:
Goth. gaggs, m
:
Dan. gang, m. f
:
Swed. gång, m. time
:
Icel. gangr, m; göng, n. pl. a passage.
]
Derived forms
be-gang, -gong, bi, eder-, embe-, féðe-, forþ-, ge-, hin-, hláf, húsel-, in-, on-, setl-, stal-, stepe-, to-, up-, út-, wæfer-, ymb-, ymbe-
Linked entries
v.  geng gang-pyt gang-setl gang-tún gong geong.
Full form

Word-wheel

 • GANG, n.