Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

liþ

 • noun [ masculine ]
Dictionary links
Grammar
liþ, es; m. n.
Wright's OE grammar
§344;
A joint, lith [Scott. e.g. the Laird of Auchinleck to Johnson, Cromwell 'gart kings ken they had a lith in their necks'], member of the body, limb
Show examples
 • Liþ artus: lytel liþ

  articulus,

   Wrt. Voc. 283, 16, 17: Soul Kmbl. 191; Seel. 96.
 • Ðætte sum man fram deáþes liþe wæs gehǽled

  ut sit quidam a mortis articulo revocatus,

   Bd. 3, 13; S. 538, 3.
 • Ðæt hé dyppe his fingres liþ on wætere

  that he may dip the tip of his finger in water,

   Lk. Skt. 16, 24, On
  ðone liþ ðæra eaxla, L. M. 2, 36; Lchdm. ii. 242, 12.
 • On ðæt liþ,

   1, 61; Lchdm. ii. 132, 6.
 • Liþu

  artus,

   Wrt. Voc. 64, 77.
 • Ða máran liþa

  artus,

   Ælfc. Gl. 72; Som. 71, 4; Wrt. Voc. 43, 58.
 • Gif men his leoþu acen,

   Herb. 3, 1; Lchdm i. 86, 21.
 • Foxes leoþu,

   L. Med. ex Quad. 3, 1; Lchdm. i. 338, 20: Exon. 87 a; Th. 327, 18; Vy. 6: 74 a; Th. 278, 3; Jul. 592.
 • Sint mé leoþ tólocen líc sáre gebrocen,

   Andr. Kmbl. 2807; An. 1406.
 • Býgendlíc on ðám geþeódnessum his liþa

  flexilibus artuum compagibus,

   Bd. 4, 30; S. 608, 38.
 • Betwyh liþum

  inter femora,

   L. Ecg. P. iv. 68, 6; Th. ii, 228, 24.
 • Hé ðé worhte of liþum mínum,

   Cd. 38; Th. 50, 33; Gen. 818.
 • Leoþum onfón,

   Exon. 23 a; Th. 64, 3; Cri. 1032.
 • Liþa

  articulos,

   Hpt. Gl. 443, 61.
 • Bígdon heora heáfda tó ðære hálgena fótum and heora liþa liccodon,

   Homl. Skt. 4, 407.
 • Of láme ic ðé leoþe gesette,

   Exon. 28 a; Th. 84, 31; Cri. 1382.
 • Leoþo,

   Andr. Kmbl. 1562; An. 782.
 • Leomena liþ,

   Salm. Kmbl. 205; Sal. 102.
Etymology
[Goth. liþus; m. a limb, member: O. Sax, lið; m: O. Frs. lith; n: Icel. liðr; m. a joint, limb: O. H. Ger. lid; m. n. artus, articulus, membrum: Ger. g-lied.]
Similar entries
v. hrycgmearh-liþ, leoþu-.
Linked entries
v.  leoþu lid.
Full form

Word-wheel

 • liþ, n.