Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

rúm

 • adjective
Dictionary links
Grammar
rúm, adj.
Wright's OE grammar
§131; §278; §282; §335; §426; §562;
local,
roomy, spacious, ample, extensive
Show examples
 • Se weg is swíðe rúm (cf. Goth. rúms wigs) ðe tó forspillednesse gelǽt

  spatiosa via quae ducit ad perditionem,

   Mt. Kmbl. 7, 13.
 • Ðeós sǽ micel and rúm (

  spatiosum

  ),
   Ps. Spl. 103, 26.
 • Behealde hé hú wídgille ðæs heofones hwealfa biþ, and hú neara ðære eorþan stede is, ðeáh heó ús rúm þince,

   Bt. 19; Fox 68, 23.
 • Rúma rodor

  the spacious firmament on high,

   Met. 28, 16.
 • Ðære sunnan ryne is swíðe rúm, and ðæs mónan ryne is swíðe nearo,

   Lchdm. iii. 248, 7.
 • Rúme ríce

  a realm far-reaching,

   Cd. Th. 254, 13; Dan. 611.
 • Rúmes

  spatiosae, ampli,

   Hpt. G1. 434, 45 : 493, 29.
 • Ðú gesettes in stówe rúmre (

  loco spacioso;

  in roume stede,
   E. E. Psalt.) foet míne, Ps. Surt. 30, 9.
 • On sumne sméðne feld and rúmne (

  amplam

  ),
   Bd. 5, 6; S. 618, 40.
 • Ðis rúme land

  the earth,

   Cd. Th. 7, 31; Gen. 114.
 • Ða rúman

  patula,

   Wrt. Voc. ii. 94, 61.
 • Hié úte wilniaþ ðara rúmena wega ðisse worulde

  causarum secularium foras lata itinera expetunt,

   Past. 18, 4; Swt. 135, 6.
 • Sóhton rúmre land,

   Cd. Th. 99, 25; Gen. 1651.
 • Geseah ic ðone rúmestan (latissimus) feld, Bd, 5, 12; S. 629, 19. I a. roomy, open, unencumbered. v. rúmian :-- Ne fersc ne mersc, ne rúh ne rúm

  neither uncleared nor cleared (?) land,

   Lchdm. iii. 286, 24.
 • Þurh ða rúman

  per patentes,

   Wrt. Voc. ii. 69, 7.
temporal,
long, extended
Show examples
 • Bútan him se cyng rúmran fyrstes geunnan wolde,

   L. Eth. vii. 4; Th. i. 330, 12.
of mental qualities,
ample, great, liberal
Show examples
 • Ic mæg þurh rúmne sefan rǽd gelǽran,

   Beo. Th. 561; B. 278.
 • Rúmran geþeaht,

   Elen. Kmbl, 2480; El. 1241.
unrestricted, clear, free from conditions
Show examples
 • Ðæt hé hit hæbbe swá rúm tó bóclonde swá hé ǽr hæfde tó lǽnlonde,

   Cod. Dip. Kmbl. iii. 258, 29.
 • Ðé weorð on ðínum breóstum rúm

  your mind will be freed from the trammels hitherto restricting it,

   Cd. Th. 33, 13; Gen. 519.
not restrained within due limits, lax
Show examples
 • Rúme regulas,

   Exon. Th. 131, 23; Gú. 460.
ample, far-reaching
Show examples
 • Ðíne dómas synd rihte and rúme,

   Hy. 7, 15.
liberal. v. rúm-gifa, -gifol, -mód
Show examples
 • Wel biþ ðam eorle ðe him oninnan hæfþ rúme heortan (

  liberal in giving alms

  ),
   Exon. Th. 467, 16. v. rúm-heort.
great, noble, august
Show examples
 • Ðære rúman

  a[u]guste,

   Wrt. Voc, ii. 5, 22.
 • Rúmum

  augusto, regali,

   Hpt. G1. 487, 29.
 • Þurh ðæt rúme

  per augustam,

   Wrt. Voc. ii. 65, 59.
 • Ðæs æþelan oððe rúme

  fausta,

   33. 76.
Etymology
[He wollde ȝifenn uss heoffness rume riche, Orm. 3689. Mi nest is holȝ and rum, O. and N. 643. He made ys wey roume ynou, R. Glouc. 303, 28. Make this place rom, Chauc. Reeves T. 206. Goth. rúms spatiosus : O. Frs. rúm spacious, open : O. H. Ger. rúmi spatiosus, amplus : Icel. rúmr.]
Similar entries
v. ge-rúme.
Full form

Word-wheel

 • rúm, adj.