Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

FREÓ

 • adjective
Dictionary links
Grammar
FREÓ, frió, freoh, frioh, frig, frí, frý; adj.
Wright's OE grammar
§104; §269; §275; §278; §295; §328; §434;
FREE, having liberty or immunity, noble, glad, joyful; līber, sui jūris, ingĕnuus, nōbĭlis, lætus
Show examples
 • Heó ðá freó on hire fóta gangum blíðe hám wæs hweorfende

  ipsa lībĕro pĕdum incessu dŏmum læta reversa est,

  • Bd. 4, 10
  • ;
  • S. 578, 32.
 • Beó he freó

  he shall be free,

  • L. Alf. 11
  • ;
  • Th. i. 46, 3, MS. H: L. In. 3
  • ;
  • Th. i. 104, 3, MS. B: Bt. 34, 8
  • ;
  • Fox 144, 23.
 • Hú wolde ðé lícian, gif hwylc swíðe ríce cyning næfde nǽnne freóne mon on eallon his ríce

  how would it please thee, if some very powerful king had not any free man in all his realm?

  • 41, 2
  • ;
  • Fox 24, 25, MS. Cot.
 • Gif he mǽgburg hæbbe freó

  if he have a free kindred, L.

  • In. 74
  • ;
  • Th. i. 148, 19.
 • Ðǽr freó, móton eard weardigan

  where free, they might inhabit a country,

  • Andr. Kmbl. 1196
  • ;
  • An. 598.
 • Ðá wearþ worn aféded freóra bearna

  then was a number of noble children brought forth,

  • Cd. 79
  • ;
  • Th. 99, 6
  • ;
  • Gen. 1642: 131
  • ;
  • Th. 166, 26
  • ;
  • Gen. 2753.
 • Lǽt me freó lǽdan, eft on éðel

  let me lead them free, back into their country,

  • 98
  • ;
  • Th. 128, 22
  • ;
  • Gen. 2130: Bt. 41, 2
  • ;
  • Fox 244, 30
  • ;
  • MS. Cot.
  • >
 • Ðæt hý ðý freóran hyge geféngen

  that they might receive the gladder spirit.

  • Exon. 30 a
  • ;
  • Th. 92, 22
  • ;
  • Cri. 1512.
Etymology
[
Chauc. fre
:
Laym. freo
:
Orm. freo, fre
:
Plat. fri, frij
:
O. Sax. frí in frî-lîk free-born
:
Frs. fry
:
O. Frs. fri
:
Dut. vrij
:
Ger. frei
:
M. H. Ger. vrî
:
O. H. Ger. frî
:
Goth. freis
:
Dan. Swed, fri
:
Icel. frí.
]
Derived forms
múþ-freó
Linked entries
v.  frig-man freoh freóls frí frig frió frioh frý.
Full form

Word-wheel

 • FREÓ, adj.