Bosworth Toller's

Anglo-Saxon

Dictionary online

ymb

 • preposition
Dictionary links
Grammar
ymb, ymbe, umbe, embe, emban; prep.
Wright's OE grammar
§112; §234; §292; §559; §594; §645;
About, by
Show examples
 • Ymb

  erga,

   Wrt. Voc. ii. 32, 62.
with acc.,
local,
about, round
Show examples
 • Ymbe ða dúne

  circum montem,

   Ælfc. Gr. 47; Zup. 269, 8.
marking an object which forms a centre for others
Show examples
 • Ymb ðone écan æðele stondaþ hæleð ymb héhseld,

   Cd. Th. 267, 32; Sat. 47: Beo. Th. 804; B. 399: Elen. Kmbl. 519; El. 260: Judth. Thw. 25, 19; Jud. 268.
 • Ymb ðæt

  circumquaque

  (turmas circumquaque cum simulacro debacchantes,
   Ald. 52), Wrt. Voc. ii. 83. 33: 18, 47.
 • Ymb hine wǽgon wígend unforhte,

   Cd. Th. 189, 5; Exod. 180.
 • Hí ymb þeódenstól þringaþ,

   Exon. Th. 25, 7; Cri. 397.
 • Hié ymb ða gatu feohtende wǽron,

   Chr. 755; Erl. 50, 26.
 • Hý fuhton stíðlíce ymbe ða hálgan sáwle, Wulfst. 236, 23. ¶

  in combination with

  útan :-- Fuglas þringaþ útan ymbe æþelne,
   Exon. Th. 209, 1; Ph. 164: Andr. Kmbl. 1741; An. 873.
 • Ymb ðæt líc útan stondan,

   Blickl. Homl. 217, 21.
marking an object near to which are others
Show examples
 • Geségon hý englas twégen ymb ðæt frumbearn blícan,

   Exon. Th. 32, 3; Cri. 507.
 • Hine twégen ymb weardas wacedon,

   109. 5; Gú. 85.
 • Ealle ða ðe ymbe mé standaþ,

   Blickl. Homl. 141, 1.
 • Hine ymb monig sǽrinc selereste gebeáh,

   Beo. Th. 1383; B. 689.
 • Mycel menegeo ymbe Tirum (

  circa

  Tyrum),
   Mk. Skt. 3, 8.
 • Cynewulf and Offa gefuhton ymb Benesingtún and Offa nam ðone tuun,

   Chr. 777; Erl. 54, 1.
 • Ymbe Brúnanburh, 937; Erl. 112, 5: Hy. 10, 23. (b 1) about a person,

  in attendance upon

  :-- Hé sundernytte beheóld ymb aldor
   Dena, Bec. Th. 1340; B. 668.
marking an object which is surrounded or enclosed
Show examples
 • Hié worhton fæsten ymb hié selfe,

   Chr. 885; Erl. 82, 21.
 • Wall ymb ǽfæste,

   Cd. Th. 231, 16; Dan. 248.
 • Ymbe ða herehúþe hlemmeþ tógædre grimme góman,

   Exon. Th. 363, 29; Wal. 61.
 • Hí ymb his heáfod gebígdon beág þyrnenne,

   69, 25; Cri. 1126: 400, 20; Rä. 21, 4.
 • Wæs fleóhnet ymbe ðæs folctogan bed áhongen, Judth. Thw. 22, 4; Jud. 47. ¶

  in combination with

  útan :-- Is ðǽr cyrice ymb ða stówe útan getimbred,
   Blickl. Homl. 125, 20: 127, 32.
 • Ymb ðínne beód útan

  in circuitu mensae tuae,

   Ps. Th. 127, 4.
marking an object along whose border others are placed
Show examples
 • Unc módige ymb mearce sittaþ,

   Cd. Th. 114, 21; Gen. 1907.
 • Hié wícedon ymb ðæs wæteres wylm,

   Elen. Kmbl. 77; El. 39: 271; El. 136: Exon. Th. 188, 2; Az. 39.
 • Ymb ða gifhealle

  round the walls of the hall,

   Beo. Th. 1680; B. 838.
 • Ðæt ríce súð licgeþ ymbe Gealboe and ymb Geador,

   Salm. Kmbl. 383-4; Sal. 191.
 • Is hyge ymb heortan gerúme,Cd. Th. 47,

   11; Gen. 759: 23, 5; Gen. 354: Exon. Th. 306, 21; Seef. 11.
marking an object throughout or along which there is position or movement
Show examples
 • Ic lǽrde sibbe ymb ða burh Hierusalem and manige þeóda,

   Blickl. Homl. 185, ll. Hé
  ymb ðæs wæteres stæð werod samnode, Elen. Kmbl. 119; El. 60: 453; El. 227.
 • Æfter dúnscræfum, ymb stánhleoðo,

   Andr. Kmbl. 2467; An. 1235: 3152; An. 1578.
 • Ymb ða weallas scínaþ engla gástas,

   Cd. Th. 305, 25; Sat. 652.
 • Ymbe hárne stán tigelfágan trafu stódan,

   Andr. Kmbl. 1682; An. 843.
 • Ymbe Sanere feld,

   Salm. Kmbl. 417; Sal. 209.
 • Ymb healfa gehwone,

   Exon. Th. 4, 31; Cri. 61.
 • Sár eft gewód ymb ðæs beornes breóst,

   Andr. Kmbl. 2495; An. 1249.
marking an object round which anything moves
Show examples
 • Faraþ ymbe ða burh

  circuite urbem,

   Jos. 6, 3, 12: Beo. Th. 6319; B. 3170.
 • Hý him ymb hond flugon,

   Exon. Th. 146, 14; Gú. 709.
 • Hí ymb ða eaxe hwearfaþ,

   Bt. 39, 3; Fox 214, 23: Met. 28, 22.
in combination with útan
Show examples
 • Hé ymb ðás útan hweorfeþ,

   Exon. Th. 422, 13; Rä. 41, 5.
temporal,
at
Show examples
 • Ymbe (embe, v. l.) underntíde . . . ymbe ða sixtan and nigoðan tíde

  circa horam tertium . . . circa sextant et nonam horam,

   Mt. Kmbl 20, 3, 5.
 • Ymbe underntíd, ðá ðá se bróðor wæs gewunod tó mæssigenne,

   Homl. Th. ii. 358, 20.
 • Ofer Eástron ymbe gangdagas oððe ǽr,

   Chr. 891; Erl. 88, 16.
 • On ðýs geáre ymb Martines mæssah,

   913; Erl. 100, 33.
 • Ymb ðone tiéman wǽren micel snáwgebland,

   Ors. 4, 8; Swt. 186, 33.
 • Þeáh hine mon gefó ymb niht,

   L. In. 72; Th. i. 148, 8.
after
Show examples
 • Ic sende rén nú ymb seofon niht ofer eorðan

  adhuc et post dies septem ego pluam super terram,

   Gen. 7, 4.
 • On ðisse tíde nú ymbe twelf mónð

  tempore isto in anno altero,

   17, 21.
 • Næs hit lengra fyrst ac ymb áne niht,

   Beo. Th. 270; B. 135.
 • Ymb twá niht,

   Cd. Th. 181, 18; Exod. 63.
 • Ymb fyrst wucan bútan ánre niht,

   Menol. Fox 172; Men. 87.
 • Ymb fíftig nihta æfter ðære gecýþdan ǽriste,

   Blickl. Homl. 133, 13.
 • Hé forþférde ymb .xx. wintra his ríces, bútan án ne wæs ðágyt gefylled

  defunctus est anno regni sui vicesimo necdum impleto,

   Bd. 5, 18; S. 635, 19.
 • Ymb hwíle,

   Blickl. Homl. 217, 30.
 • Ymb long,

   L. In. 21; Th. i. 116, 7: Bt. 39, 2; Fox 214, 8.
 • Ymb tela micel fæc,

   Chr. 942; Erl. 116, 21.
 • Ymbe án lytel,

   Jn. Skt. 16, 16.
 • Ymb lytel fæc,

   Elen. Kmbl. 543; El. 272.
 • Ymbe geára rina,

   Chr. Pref.; Erl. 3, 17.
 • Ymb wintra hwearft,

   Exon. Th. 188, 5; Az. 41. (b 1) where the point from which the time is measured is given by ðæs,
preceding
Show examples
 • Ðæs ymb án geár,

   Ors. 3, 10; Swt. 138, 28: 3, 11; Swt. 152, 19: Chr. 871; Erl. 74, 6, 8, 14, 25: Exon. Th. 29, 21; Cri. 466.
 • Ðæs ymb óðer swylc bútan ánre wanan,

   Menol. Fox 279; Men. 141: 359; Men. 181.
 • Ðæs ymbe lytel,

   Chr. 1038; Erl. 167, 6.
 • Ðæs ymb litel fæc,

   Guthl. 18; Gdwin. 76, 6.
following
Show examples
 • Ymb feówer hunde wintra and ymb feówertig ðæs ðe Tróia áwésted wæs

  anno post eversionem Trojae ccccxiv,

   Ors. 2, 2; Swt. 64, 20.
 • Ymb .xxxi. wintra ðæs ðe hé ríce hæfde. Chr. 755; Erl. 48, 25.
 • Ymbe .xli. wintra bútan ánre niht ðæs ðe Ælfréd cyning forþférde,

   941; Erl. 116, 2: 606; Erl. 20, 25: 855; Erl. 68, 32: Cd. Th. 167, 21; Gen. 2769.
 • Ymb swýðe lang ðæs ðe hine God álýsde,

   Ps. Th. 17, arg. (b 2)
 • of recurring periods

  Saturnus ne cymþ ðǽr ǽr ymb þrittig wintra ðǽr hé ǽr wæs,

   Bt. 39, 3; Fox 214, 25.
 • Ǽlce geáre ymbe twelf mónaþ,

   Ors. 1, 10; Swt. 46, 9.
 • Ǽfre ymbe ðæt feórðe geár,

   Lchdm. iii. 246, 13.
 • Simble ymb þrítig nihtgerímes,

   Andr. Kmbl. 313; An. 157.
 • Symble ymbe seofon niht, Soul Kmbl. 19; Seel. 10.
 • Emb stemn

  uicissim,

   Germ. 388, 77: Scint. 140, 17.
of past time
Show examples
 • Ymb þreó niht com þegen Hǽlendes

  the Saviour's servant came three days ago,

   Cd. Th. 291, 5; Sat. 426.
 • Ðæs ymb áne niht,

   300, 26; Sat. 571.
in figurative senses,
about,
marking approximation
Show examples
 • Ymb ðæt

  plus minus,

   Wrt. Voc. ii. 117, 50: 68, 24.
marking the object of speaking, enquiry, telling, etc.
Show examples
 • Hé ymb Godes word and Cristes geleáfan (Godes word ymbe Cristes geleáfan,

   M. 422, 9) bodude and lǽrde, Bd. 5, 11; S. 626, 29.
 • Ymb ðín líf sprecan,

   Cd. Th. 32, 25; Gen. 508: 110, 34; Gen. 1848: Beo. Th. 3194; B. 1595.
 • Hé sægde ymb Godes ríce,

   Blickl. Homl. 117, 13.
 • Wítgan sægdon ymb ðæt æþele bearn, ðæt . . . ,

   Exon. Th. 73, 26; Cri. 1195.
 • Hælde se cyng swíðe deópe spǽce wið his witan ymbe ðis land, hú hit wǽre gesett,

   Chr. 1085; Erl. 218, 23.
 • Wé cweþaþ lof ymb hié. Blickl. Homl. 149, 32.
 • Wé beót áhófon ymbe heard gewinn,

   Byrht. Th. 138, 3; By. 214.
 • Ðislíc cýðan ymb dígle wyrd,

   Elen. Kmbl. 1077; El. 541.
 • Ǽrendgewrit ymb Cristes þrowunga,

   Blickl. Homl. 177, 3.
 • Fitte ymb fisca cynn,

   Exon. Th. 360, 6; Wal. 1.
 • Hé gieddade ymb his ǽriste,

   236, 10; Ph. 572.
 • Ðá ðá hí umbe óþer þing gesprecon hæfdon umbe ðæt hí sprecan woldon,

   Chr. 1070; Erl. 208, 12.
 • Se esne ðe ic hér ymb sprice,

   Exon. Th. 430, 32; Rä. 44, 17: Met. 10, 45.
 • Ðe ic ðé recce ymb,

   17, 20.
 • Ymb ðæt áscian,

   Bt. 39, 4; Fox 216, 29.
 • Gif ðú gehýre ymb ðæt hálige treó fróde frignan,

   Elen. Kmbl. 881; El. 442: 1065; El. 534: Beo. Th. 712; B. 353.
marking the object of thought, feeling, etc.
Show examples
 • Giorne ymb láre,

   Past. pref.; Swt. 3, 10.
 • Giémen ymb ða gehiérsuman,

   12; Swt. 74, 14: Exon. Th. 267, 13; Jul. 414.
 • Hé ná ymb his líf cearaþ,

   Beo. Th. 3077; B. 1536.
 • Ymb sáwle forht,

   Exon. Th. 456, 10; Hy. 4, 64.
 • Ymb ðæs geongan feorh onbryrded,

   Andr. Kmbl. 2236; An. 1119.
 • Ymb da mé fyrwet bræc,

   Salm. Kmbl. 493; Sal. 247.
 • Heó wundrade ymb ðæs weres snyttro,

   Elen. Kmbl. 1914; El. 959.
 • Ðæt seó forlǽtene cyrice ne hycgge ymb ða ðe on hire neáwiste lifgeaþ,

   Blickl. Homl. 43, 1: Exon. Th. 473, 3; Bo. 9: Menol. Fox 571; Gn. C. 55.
 • Ic þence ymbe míne synna

  cogitabo pro peccato meo,

   Ps. Th. 37, 18: Cd. Th. 26, 18; Gen. 408.
 • Ymb wundorwyrd willan gefylde,

   Elen. Kmbl. 2139; El. 1071.
 • Ic nát ymbe hwæt ðú tweóst,

   Bt. 5, 3; Fox 12, 12.
marking the object with which an action is concerned
Show examples
 • Is máre nédþearf ðæt wé winnon ymbe úre sáule þearfe,

   Blickl. Homl. 99, 10.
 • Ymb land sacan,

   Menol. Fox 568; Gn. C. 53: Beo. Th. 5012; B. 2509: 1019; B. 507.
 • Ðæt hé hié ymb ðæt ríce gesémde,

   Ors. 3, 7; Swt. 114, 17: Salm. Kmbl. 505; Sal. 253.
 • Hí sendon ǽrendracan ymbe frið,

   Ors. 3, 11; Swt. 142, 2.
 • Hig dydon ymbe hyne (in

  ei

  ) swá hwæt swá nig woldon.
   Mt. Kmbl. 17, 12.
 • Ðú ymb ðínne esne dydest wel weorðlíce

  bonitatem fecisti cum servo tuo,

   Ps. Th. 118, 65.
 • Hwæt ymb hine gedón wǽre

  quid erga se actum esset,

   Bd. 4, 31; S. 610, 39.
 • Hú hine mon ymbe gedón wolde

  quid ergo eum agere rex promisisset,

   2, 12; S. 513, 20.
 • Ðæt hé móste dón embe ða æþelingas swá hé wolde,

   Lchdm. iii. 424, 27.
 • Ymb his womdǽda Waldendes dóm,

   Ps. C. 19.
 • Hé wæs ymbe Godes þeówdóm ábisgod,

   Blickl. Homl. 211, 31.
 • Beón, wesan ymb to be about a business, be occupied with a matter or a person :-- Gif gé ymb woruldcunde dómas beón scylen

  secularia judicia si habueritis,

   Past. 18; Swt. 131, 6.
 • Hwonne hé móste beón ymbe ðæs líchaman oferfylle,

   Wulfst. 236, 11.
 • Wit sculon git deóplícor ymbe ðæt beón,

   Bt. 5, 3; Fox 12, 12.
 • Gif hwylc ðis dón nylle and læs ymbe beó ðonne wé gecweden habbaþ,

   L. Ath. i. 26; Th. i. 212, 28: iv. I; Th. i. 222, 2.
 • Hé byð á ymbe ðæt án, hú hé on manna sáulum mǽst gesceaðian mæge,

   L. C. E. 26; Th. i. 374, 25.
 • Hé sǽde ðæt Aldberht and Alhhún wǽron ǽr ymb ðæt ylce,

   Chart. Th. 140, 14.
 • Ðás feówero ymb woeson ( = woeron?) ðás bóc

  these four were engaged on this book,

   Mk. Skt. p. i. 3.
 • Hé cwæð ðæt hé ne mihte embe munuclíf smeágan, ac wolde beón embe his þincg,

   Homl. Skt. i. 6, 120.
 • Emban ða steóran beon,

   L. Ath. v. 11; Th. i. 240, 17.
 • Settaþ ða tó démerum ðæt hié striénen and stihtien ymb ða eorðiícan ðing

  ut ipsi dispensationibus terrenis inserviant,

   Past. 18; Swt. 131, 8.
 • Ðá gesomnodon wé Ús ymb ðæt,

   L. Alf. 49; Th. i. 56, 19.
 • Gif hwá wiccige ymbe ǽniges mannes lufe (

  alicujus amoris gratia

  ),
   L. Ecg. P. iv. 18; Th. ii. 208, 31.
 • Hiá sieredon ymbe ðone cyning,

   Bt. 16, 2; Fox 52, 21: Cd. Th. 38, 15; Gen. 607.
 • Mé seredon ymb secgas monige,

   296, 6; Sat. 498: Ps. Th. 54, 18.
marking the object in relation to which circumstances are stated
Show examples
 • Ic ðé cýðe hú hit wæs ymb ðæt lond æt Funtial,

   Chart. Th. 169, 16.
 • Sceolde unc yfele gewurðan ymb ðæt heofonríce,

   Cd. Th. 25, 3; Gen. 388.
 • Hú ymb ðæt sceolde,

   Exon. Th. 378, 7; Deór. 12.
 • Sý ymb ríce swá hit mæge,

   301, 29; Fä. 26.
 • Hú ða wísan sind wundorlíce ymb ðæs fugles gebyrd,

   223, 16; Ph. 360.
 • Ðæt wundor ymb ðone beorhtan beám,

   Elen. Kmbl. 2507; El. 1255: 1324; El. 664.
with dative,
local
Show examples
 • Ða weorod ðe him ymb férdon and stódon,

   Blickl. Homl. 99, 25: Beo. Th. 5188; B. 2597.
 • Ða hire midore ymbe þrǽgaþ,

   Met. 28, 23.
 • Geseó ic him his englas ymbe hweorfan,

   Cd. Th. 42, 5; Gen. 669.
 • Him ymb flugon engla þreátas,

   300, 21; Sat. 568,
temporal
Show examples
 • Embe geára ymbrynum,

   Homl. Th. i. 104, 21.
 • Ǽfre ymbe geáres ymbrynum,

   Lchdm. iii. 238, 25.
figurative
Show examples
 • Hé férde embe sumere neóde,

   Homl. Th. ii. 508, 15.
without a case
Show examples
 • Æghwider ymb swá swá Édwines ríce wǽre

  sum imperium Aeduini pervenerat,

   Bd. 2, 16; S. 519, 38.
 • Ðonon eode gehwyder ymb (

  circnmquaque

  ),
   3, 17; S. 543, 26.
 • Hié wǽron ymb eal útan mid eágum besett,

   Past. 38; Swt. 195, 19.
 • Hring útan ymb bearh, ðæt heó ðone fyrdhom þurhfón ne mihte,

   Beo. Th. 3011; B. 1503.
 • Hygeþ ymbe se ðe wile,

   Met. 19, 1.
 • Þencð ymb se ðe wile,

   20, 27.
 • Déð ymbe moncynnes fruma, swá him gemet þinceþ,

   29, 41.
 • Ðá cýdde man, ðet hí man eáðe befaran mihte, gif man ymbe beón wolde,

   Chr. 1009; Erl. 141, 34.
 • Hé cýðde hú hé ymbe wolde, gif hé hine gemétte

  he shewed what he would have been about, if he had found him,

   Homl. Th. i. 82, 18.
Etymology
[A. R. Kath. Marh. umbe: O. E. Homl. Laym. umbe, embe: Orm. ummbe; Piers P. um: O. Sax. umbi: O. Frs. umbe: O. H. Ger. umpi: Icel. umb, um.]
Linked entries
v.  emb emban ymbe ymb-útan.
Full form

Word-wheel

 • ymb, prep.